Културни забележителности

Главната институция за културна дейност в селото е читалището. Читалище "Просвета" и в новите условия продължава своята демократична, прогресивна и нарадополезна дейност. Новото в неговата дейност е това, че тя реализира в тясно сътрудничество с политическите и обществени организации и преди всичко с  Отечествен фронт и ДКМС, както и с административната власт в лицето на кметския наместник.

Важната предпоставка за сравнително добра културно-просветна дейност на читалището от 9 септември 1944г. до 10 ноември 1989г. е активната организаторска работа  на читалищното ръководство и на по- малко, значимата отзивчивост на жителите към неговите изяви.

 

В летописа на читалището  през този период се открояват имената и дейността на редица негови председатели, като Иван Митов-учител, Хр. Николчов-фелдшер и обществен деятел, Тодор Митов-началник поща и Ангел Милов-сегашен председател.

Направен е основен ремонт на салона, купени са нови солидни столове, Комитетът на културата дарява на читалището пишеща машина, касетофон, магнетефон и дискотека.

През 1958г. със средствата от ТКЗС- то са закупени инструменти за духов оркестър на сума 3000хил. лв. Ръководителя на духовият оркестър е Асен Цветков. Към читалището се създават ред самодейни колективи като смесен хор под ръководстовото на Илия Димитров, който участва успешно в окръжни прегледи на художествената самодейност гр. Враца.,женска битова група, рецитаторска група, женска вокална група и т.н.

 

Книжният фонд на читалищната бибилиотека непрекъснато се обогатява.  Ако в 1958г. има 1367 тома книги , то в края на 1959 г. те са 1930 тома, а през 1964-3180 тома.

 

Казаното до тук за културно- просветната дейност на читалището разкрива богатството на идеи и инициативи от страна на неговото ръководство и местната общественост, чрез които се удоволетворяват насъщните духовни потребности на жителите на селото. 

За удоволетворяване на културните потребности и интереси на хората от значение е навлизането на телевизията в техният бит. 1970г. - 35 телевизора, 1973г. са вече 60, а в края на 80-те години няма дом без телевизор.